۳ تانک آمریکایی با پلاک ملی در پارکینگی در تهران.

تانک های آمریکایی در ایران پلاک شدند!

85

تانک های آمریکایی در ایران پلاک شدند!

به اشتراک بگذارید :