کیا موتورز فرهنگ شرقی محبوبیت جهانی

شرکت کیا موتورز به‌عنوﺍن قدیمی‌ترین شرکت خودروسازی کرهﺍی، در سال ۱۹۴۴ با موضوع ساخت و تولید مفتول‌های فلزی و دوچرخه‌سازی، شروع به کار نمود. در سال ۱۹۵۲، ﺍین شرکت نام خود رﺍ ﺍز «صنایع دقیق کیونگ سانگ» به کیا تغییر دﺍد و چندی بعد شروع به ساخت موتورسیکلت، کامیون و خودروی سوﺍری کرد.

کیا موتورز :شرکت خودروسازی کره‌ای است، که به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از هیوندای موتور گروپ، محسوب می‌شود و در سال ۲۰۱۳ با تولید ۲٫۷۵ میلیون دستگاه خودرو، دومین خودروساز کره جنوبی شناخته شد.

50
کیا موتورز هم‌اکنون دارای ۸ کارخانه تولیدی است، که در کشورهای ایالات متحده آمریکا، چین، کره جنوبی، ویتنام و اسلواکی مستقر می‌باشند. دفتر مرکزی این شرکت در شهر سئول قرار دارد و سهام آن در بازار بورس کره دادوستد می‌شود. شرکت هیوندای موتور با در اختیار داشتن ۳۳٫۹۹٪ درصد از سهام کیا موتورز، بزرگترین سهام‌دار آن به‌شمار می‌آید.

51

شرکت کیا موتورز به‌عنوﺍن قدیمی‌ترین شرکت خودروسازی کرهﺍی، در سال ۱۹۴۴ با موضوع ساخت و تولید مفتول‌های فلزی و دوچرخه‌سازی، شروع به کار نمود. در سال ۱۹۵۲، ﺍین شرکت نام خود رﺍ ﺍز «صنایع دقیق کیونگ سانگ» به کیا تغییر دﺍد و چندی بعد شروع به ساخت موتورسیکلت، کامیون و خودروی سوﺍری کرد. در سال ۱۹۸۶ و با همکاری شرکت فورد، کیا موتورز مبادرت به ساخت برخی ﺍز مدل‌های مزدا مانند مزدا فامیلا هم برﺍی بازﺍر دﺍخلی و هم برﺍی بازﺍر خارجی (جهت صادرات بر مبنای مدل مزدﺍ ۱۲۱) و کیا ﺁوﻻ بودند، که در بازﺍر آمریکای شمالی و استرالیا با نام‌های فورد فستیوا و فورد ﺍسپایر به فروش رفت.

52
کیا موتورز که در سال ۱۹۸۶ تنها ۲۶ دستگاه خودرو تولید کرده بود، در سال ۱۹۸۷ در فاصله تنها یک سال، تولیدش را به ۹۵٫۰۰۰ دستگاه افزایش داد. در سال ۱۹۹۲، کیا موتورز آمریکا، در ایالات متحده آمریکا شروع بکار نمود. ﺍولین خودروی دﺍرﺍی برند کیا، در ﺍیاﻻت متحده ﺍز طریق ۴ شعبه نمایندگی فروش در پورتلند، اورگن و در فوریه ۱۹۹۴ به‌فروش رفت. ﺍز ﺁن زمان، کیا به صورتی روش‌مند فعالیت خود رﺍ توسعه دﺍد. نمایندگی‌های فروش در سال ۱۹۹۴ مدل کیا سفیا ﺍین شرکت رﺍ به فروش رساندند و بعد ﺍز مدتی، ﺍندک خط تولید محصول ﺍین شرکت، ﺍز طریق مدل کیا اسپورتیج، شرکت گسترش یافت.

53
با ﺍین حال، ورشکستگی شرکت کیا در سال ۱۹۹۷، که در جریان بحرﺍن مالی ﺁسیا رخ دﺍد، موجب گردید که ﺍین شرکت توسط دیگر شرکت خودروساز کرهﺍی، هیوندای موتور در سال ۱۹۹۸ ﺍز طریق خرید سهام شرکت فورد، که در سال ۱۹۸۶ بخشی ﺍز سهام ﺍین شرکت رﺍ خریدﺍری نموده بود، تصاحب گردد.
در سال ۱۹۹۸، شرکت کیا موتورز با مدیریت هیوندای موتور گروپ، شروع به صادرﺍت خودروی کیا منتور نمود. این مدل از کیا رقیب مدل‌ها فورد ﺍسکورت و اپل ﺁسترﺍ در بازار اروپا بود، که به جهت قیمت پائین، فروش نسبتأ خوبی در اروپا داشت. سپس در اواسط دهه ۱۹۹۰ مدل هاچ‌بک منتور، با نام کیا شوما عرضه شد. تغییر ظاهری (فیس لیفت) که در سال ۱۹۹۹ صورت گرفت، کیا منتور رﺍ همچنان در رده سدان نگاه دﺍشت.
کیا به بازﺍر خودروهای خانوﺍدگی، تا زمانی که کیا کردوس رﺍ تولید نمود، وﺍرد نگردید. کردوس که ماشینی چهار در و در کلاس سدﺍن بود، در سال ۱۹۹۹ ﺍرﺍئه شد. ﺍین خودرو ﺍندﺍزه مشابهی با فورد موندئو دﺍشت، ﺍما در هنگام ارائه ﺁن به بازﺍر ﺍز نظر ﺍندﺍزه، کوچکتر فورد فوکوس بود. ﺍین خودرو دﺍرﺍی تزئینات دﺍخلی ویژه، محفظه صندوق عقب بزرگ، قیمت رقابتی و سطوح باﻻی تجهیزﺍت بود، ﺍما جذﺍبیت کمتری برﺍی بازارهای جهانی دﺍشت.

AAEAAQAAAAAAAAQ-AAAAJDEzMjBhNDVkLWU1NjAtNGQ0Ni05NGU1LWQ5YzQ3Y2VhMjk4NQ
خودروی جانشین کیا برﺍی کردوس، یعنی کیا مجنتیس در سال ۲۰۰۱ نتوﺍنست محبوبیت کیا کردوس رﺍ ﺍحیا کند. کیا در سال ۱۹۹۹ با خودروی کیا سدونا وارد بازﺍر خودروهای ام‌پی‌وی شد. در زمان ﺍرﺍئه ﺍین خودرو به بازﺍر، ﺍرزﺍن‌ترین خودرو در مقایسه با دیگر خودروهای کلاس ام‌پی‌وی در بریتانیا شناخته شد.
ﺍین مدل‌ها تا سال ۲۰۰۴ که مدل کیا سرﺍتو به بازﺍر عرضه شد، به فروش رفت و همین ﺍمر سبب گردید تا شرکت کیا موتورز، به عنوﺍن یکی ﺍز خودروسازﺍن جدی، وﺍرد عرصه رقابت گردد. خودروی اس‌یووی کیا اسپورتیج در سرتاسر ﺍروپا عمومیت پیدﺍ کرد، ﺍما ﺍز سال ۲۰۰۲ بود که کیا فروش بیشتری رﺍ ﺍز طریق عرضه مدل کیا سورنتو در بازﺍر بدست ﺁورد.

dfasfsafa
کیا موتورز آمریکا
کیا موتورز آمریکا بازوی فروش، بازﺍریابی و توزیع محصولات شرکت کیا موتورز، در ﺍیاﻻت متحده ﺍست. این شعبه از شرکت کیا، طیف کاملی ﺍز خطوط تولید محصوﻻت خود رﺍ، ﺍز طریق شبکه‌ای از ۶۴۰ نمایندگی فروش در ﺍیاﻻت متحده عرضه می‌کند. در سال ۲۰۰۸ کیا موتورز آمریکا، رکورد فروش خود رﺍ برﺍی چهاردهمین سال متوﺍلی، در رشد سهم بازﺍر در ﺍیاﻻت متحده شکست.
کیا موتورز ﺍروپا
ﺍز سال ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹ شرکت کیا شروع به ساخت فرمان سمت رﺍست، به‌همرﺍه فرمان‌های سمت چپ، در سایت تولیدی خود، در کارمان، ﺁلمان نمود. ﺍز سال ۱۹۹۹ تا زمان توقف ﺁن در سال ۲۰۰۳ تمامی مدل‌های کیا ﺍسپورتیج فروخته شده در ﺍروپا، در کارخانه کیا موتورز ﺁلمان، تولید می‌شد. در سال ۲۰۰۳ بار دیگر خط تولید مدل ﺍسپورتیج، به کره جنوبی منتقل شد.
کیا صادرﺍت خودرو به ﺍروپا رﺍ ﺍز ﺍبتدﺍی سال ۱۹۹۱ با خودروی مینی کیا پرﺍید، آغاز نمود. شروع فروش ﺍین محصول در ﺍروپا با ﺍستقبال روبرو شد، تا ﺍینکه در ﺍنتهای دهه ۱۹۹۰ میلادی، با کاهش تقاضای این مدل، در نهایت به توقف کامل خط تولید مدل پراید، در ماه مه ۲۰۰۰ گردید. خودروی کیا ریو نیز همچون پراید، از سال ۲۰۰۱، از خط تولید محصولات کیا موتورز خارج شد.

54
سال ۲۰۰۴ شاهد ورود کیا پیکانتو به‌عنوﺍن خودروی شهری به ﺍروپا بود. ﺍین خودرو ﺍثبات نمود که کیا در زمینه ﺍرﺍئه محصول به خریدﺍرﺍن ﺍروپایی که به بودجه خود برﺍی خرید ماشین توجه دﺍرند، موفق بوده ﺍست. تا سال ۲۰۰۷ کیا سابقه شانزده سالهﺍی در زمینه صادرﺍت خودرو به ﺍروپا دﺍشته ﺍست. در هنگام ورود به بازﺍر ﺍروپا، فقط یک مدل فروخته شده بود. دﺍمنه مدل‌های قابل فروش در ﺍروپا بتدریج فرﺍخ‌تر شد، بگونهﺍی که همﺍکنون در هر یک ﺍز بخش‌های بازﺍر، به غیر ﺍز بازﺍر خودروهای لوکس و ﺍسپورت، به رقیبی جدی برﺍی شرکت‌های دیگر تبدیل شده ﺍست.

55
کیا موتورز در ایران
هم اکنون خودرو های کیا موتورز توسط شرکت اطلس خودرو وارد ایران می شود و همچنین بعضی از محصولات کیا موتورز مانند کیا سراتو تولید داخلی آن نیز وجود دارد که توسط گروه خودروسازی سایپا انجام می گیرد.
ریشه نام
شرکت کیاموتورز پس از آغاز فعالیت خود در سال ۱۹۴۴ به عنوان یک کارگاه تولیدی قطعات دست ساز دوچرخه واقع در حومه شهر سئول کره جنوبی، در شش دهه گذشته توانسته‌است به عنوان نیروی محرکه وسیله نقلیه موتوری کره‌ای با ادعای «تولید اولین اتومبیل کشور» همچنین «صادرات اولین اتومبیل از کره» پدیدار شود.
نام «کیا» برخاسته ﺍز نامی چینی-کرهﺍی ﺍست که شامل کلمه «کی» برﺁمدن و «ﺁ» به معنای ﺁسیا ﺍست. بهﺍختصار نام ﺍین شرکت معنای برﺁمده ﺍز ﺁسیا رﺍ ﺍلقا می‌کند.

56
گسترش در جهان
کیا موتورز دارای سه سایت تولیدی در کره جنوبی و یک کارخانه در کشور اسلواکی، دو کارخانه در چین و یک شاخه آمریکایی به نام «کیا موتورز آمریکا» می‌باشد، که در ۲۰ اکتبر ۲۰۰۶ به عنوان اولین کارخانه مونتاژ محصولات کیا در وست پوینت ایالت جورجیا با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد دلار افتتاح گردید.
از سال ۲۰۰۵، کیا تمرکز ویژه‌ای بر بازار اروپا داشته و فروش محصولاتش از مرز یک میلیون دستگاه گذشته‌است و کیا موتورز هم اکنون رو به توسعه ترین خودروساز در آن قاره می‌باشد و این تنها یکی از موفقیت‌های این شرکت با سابقه در بازار اروپا است.
حمایت‌های مالی
شرکت کیا موتورز فعالیت گسترده‌ای در بخش سرمایه‌گذاری و اسپانسری ورزشی دارد. این شرکت حامی مالی اشخاص، مسابقات ورزشی یا باشگاه‌های زیر می‌باشد.
مسابقات ورزشی
• لیگ آ س ب
• اتحادیه ملی بسکتبال ان‌بی‌ای
• اتحادیه ملی بسکتبال زنان
• تنیس آزاد استرالیا
• جام حذفی فوتبال برزیل
• مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا
• جام جهانی فوتبال
• جام ملت‌های اروپا
باشگاه‌ها و تیم‌ها
• باشگاه فوتبال بوردو
• تیم ملی فوتبال فیلیپین
• تیم ملی فوتبال اسلواکی
• باشگاه فوتبال اسپارتاک مسکو
• تورنتو اف‌سی
• باشگاه فوتبال ویتوریا ستوبال
ورزشکاران
• رافائل نادال
• فرناندو گونزالس
• یولیا لیپنیتسکایا
• ویکتوریا کوموا
• مانی پاکیائو

محصولات در کلاس سواری

57
کیا پیکانته:
مشخصات فنی:
حجم موتور ۱۲۰۰ cc

نوع موتور ۴سیلندر خطی

تعداد سوپاپ ۱۶عدد

حداکثر قدرت ۸۴ اسب بخار در ۶۰۰۰ rpm

حداکثر گشتاور ۱۲۰٫۷ نیوتن متر در ۴۰۰۰ rpm

گیربکس ۴ سرعته اتوماتیک

حجم مخزن سوخت ۳۵ لیتر
۵٫۵ L @ 100 km مصرف سوخت ترکیبی
استاندارد آلایندگی ۵ Euro
۱۷۵/۵۰R15رینگ ۱۵ اینچ آلیاژی و تایر

ریو ۴درب:

2014 Kia Rio
مشخصات فنی:
حجم موتور ۱۴۰۰ cc

نوع موتور ۴سیلندر خطی

تعداد سوپاپ ۱۶عدد

حداکثر قدرت ۱۰۷اسب بخار در ۶۰۰۰ rpm

حداکثر گشتاور ۱۳۷نیوتن متر در ۴۰۰۰ rpm

گیربکس ۴ سرعته اتوماتیک

حجم مخزن سوخت ۴۳لیتر
۶٫۴ L @ 100 km مصرف سوخت ترکیبی
استاندارد آلایندگی ۵ Euro
۲۰۵/۴۵R17رینگ ۱۷اینچ آلیاژی و تایر

ریو ۵درب:

59
مشخصات فنی:
حجم موتور ۱۴۰۰ cc

نوع موتور ۴سیلندر خطی

تعداد سوپاپ ۱۶عدد

حداکثر قدرت ۱۰۷اسب بخار در ۶۰۰۰ rpm

حداکثر گشتاور ۱۳۷نیوتن متر در ۴۰۰۰ rpm

گیربکس ۴ سرعته اتوماتیک

حجم مخزن سوخت ۴۳لیتر
۶٫۳ L @ 100 km مصرف سوخت ترکیبی
استاندارد آلایندگی ۵ Euro
۲۰۵/۴۵R17رینگ ۱۷اینچ آلیاژی و تایر

سراتو:

60
مشخصات فنی:
حجم موتور ۲۰۰۰ cc

نوع موتور ۴سیلندر خطی

تعداد سوپاپ ۱۶عدد

حداکثر قدرت ۱۵۸ اسب بخار در ۶۰۰۰ rpm

حداکثر گشتاور ۱۹۴ نیوتن متر در ۴۸۰۰ rpm

گیربکس ۶ سرعته اتوماتیک

حجم مخزن سوخت ۵۰ لیتر
۷٫۴ L @ 100 km مصرف سوخت ترکیبی

استاندارد آلایندگی ۵ Euro
۲۰۵/۴۵R17رینگ ۱۷اینچ آلیاژی و تایر

سراتو کوپه:

91
مشخصات فنی:
حجم موتور ۲۰۰۰ cc

نوع موتور ۴سیلندر خطی

تعداد سوپاپ ۱۶عدد

حداکثر قدرت ۱۵۸ اسب بخار در ۶۰۰۰ rpm

حداکثر گشتاور ۱۹۴ نیوتن متر در ۴۸۰۰ rpm

گیربکس ۶ سرعته اتوماتیک

حجم مخزن سوخت ۵۰ لیتر
۷٫۴ L @ 100 km مصرف سوخت ترکیبی

استاندارد آلایندگی ۵ Euro
۲۱۵/۴۵R18رینگ ۱۸اینچ آلیاژی و تایر

اپتیماTF:

61
مشخصات فنی:
حجم موتور ۲۴۰۰ cc

نوع موتور ۴سیلندر خطی

تعداد سوپاپ ۱۶عدد

حداکثر قدرت ۱۷۰ اسب بخار در ۶۰۰۰ rpm

حداکثر گشتاور ۲۲۴ نیوتن متر در ۴۰۰۰ rpm

گیربکس ۶ سرعته اتوماتیک

حجم مخزن سوخت ۷۰ لیتر
۸٫۵ L @ 100 km مصرف سوخت ترکیبی

استاندارد آلایندگی ۵ Euro
۲۱۵/۴۵R18رینگ ۱۸اینچ آلیاژی و تایر

اپتیماJF:

62
مشخصات فنی:
حجم موتور ۲۴۰۰ cc

نوع موتور ۴سیلندر خطی

تعداد سوپاپ ۱۶عدد

حداکثر قدرت ۱۷۲ اسب بخار در ۶۰۰۰ rpm

حداکثر گشتاور ۲۲۲ نیوتن متر در ۴۰۰۰ rpm

گیربکس ۶ سرعته اتوماتیک

حجم مخزن سوخت ۷۰ لیتر
۸٫۱ L @ 100 km مصرف سوخت ترکیبی

استاندارد آلایندگی ۵ Euro
۲۳۵/۴۵R18رینگ ۱۸اینچ آلیاژی و تایر

محصولا در کلاس ون و شاسی بلند

کیا سول:

66
مشخصات فنی:
حجم موتور ۲۴۰۰ cc

نوع موتور ۴سیلندر خطی

تعداد سوپاپ ۱۶عدد

حداکثر قدرت ۱۷۲ اسب بخار در ۶۰۰۰ rpm

حداکثر گشتاور ۲۲۲ نیوتن متر در ۴۰۰۰ rpm

گیربکس ۶ سرعته اتوماتیک

حجم مخزن سوخت ۷۰ لیتر
۸٫۱ L @ 100 km مصرف سوخت ترکیبی

استاندارد آلایندگی ۵ Euro
۲۳۵/۴۵R18رینگ ۱۸اینچ آلیاژی و تایر

اسپورتیج:

65
مشخصات فنی:
حجم موتور ۲۴۰۰ cc

نوع موتور ۴سیلندر خطی

تعداد سوپاپ ۱۶عدد

حداکثر قدرت ۱۶۸ اسب بخار در ۶۰۰۰ rpm

حداکثر گشتاور ۲۲۰ نیوتن متر در ۴۰۰۰ rpm

گیربکس ۶ سرعته اتوماتیک

حجم مخزن سوخت ۵۰ لیتر
۹٫۴ L @ 100 km مصرف سوخت ترکیبی
استاندارد آلایندگی ۵ Euro
۲۳۵/۵۵R18رینگ ۱۸اینچ آلیاژی و تایر

سورنتو:

67
مشخصات فنی:
حجم موتور ۲۴۰۰ cc

نوع موتور ۴سیلندر خطی GDI

تعداد سوپاپ ۱۶عدد

حداکثر قدرت ۱۸۸ اسب بخار در ۶۰۰۰ rpm

حداکثر گشتاور ۲۴۱ نیوتن متر در ۴۰۰۰ rpm

گیربکس ۶ سرعته اتوماتیک

حجم مخزن سوخت ۷۱ لیتر
۸٫۸ L @ 100 km مصرف سوخت ترکیبی
استاندارد آلایندگی ۶ Euro
۲۳۵/۵۵R19رینگ ۱۹ اینچ آلیاژی و تایر

کارنز:

70
مشخصات فنی:

حجم موتور ۲۰۰۰ cc

نوع موتور ۴سیلندر خطی GDI

تعداد سوپاپ ۱۶عدد

حداکثر قدرت ۱۶۶ اسب بخار در ۶۵۰۰ rpm

حداکثر گشتاور ۲۱۳ نیوتن متر در ۴۷۰۰ rpm

گیربکس ۶ سرعته اتوماتیک

حجم مخزن سوخت ۵۸ لیتر
۷٫۹ L @ 100 km مصرف سوخت ترکیبی

معرفی اطلس خودرو:
شرکت اطلس خودرو به عنوان نماینده رسمی کمپانی کیاموتورز کره جنوبی، با حضور در عرصه فروش و خدمات پس از فروش خودروهای کیاموتورز از سال ۱۳۸۶ در کشور نه تنها نویدگر حضور بازیگری جدید و قدرتمند در صنعت خودرویی کشور بوده است بلکه موجب شکسته شدن محدودیت تنوعی خودروهای موجود در بازار ایران و توجه به خواسته ها و انتظارات مخاطبان ایرانی و به صورت غیر مستقیم نیز سبب رشد همه فعالان این صنعت شده است.
امروز دامنه فعالیت های اطلس خودرو از تنوع فروش خودروهای کیاموتورز گرفته تا نحوه متمایز خدمت رسانی به تمامی مشتریان خانواده کیا در سراسر کشور؛ گسترش قابل توجهی یافته است.
تنوع محصولات و خدمات، برگزاری طرح های ویژه، تحلیل و توسعه هدفمند شبکه خدمات پس از فروش، تجهیز سرویس‌های امدادی، ایجاد مسیرهای جدید فروش، استفاده از روشهای بازاریابی هدفمند در راستای شناسایی و تأمین نیازهای مشتریان، ارتقاء میزان رضایتمندی مشتریان در حوزه های فروش و خدمات پس از فروش، ایجاد بستر مناسب و هدفمند جهت اشتغال زایی و انتقال دانش، از جمله تحولاتی هستند که با فعالیت شبانه روزی اعضای خانواده اطلس خودرو در اقصی نقاط کشور به دست آمده است.

شرکت کیا موتورز به‌عنوﺍن قدیمی‌ترین شرکت خودروسازی کرهﺍی، در سال ۱۹۴۴ با موضوع ساخت و تولید مفتول‌های فلزی و دوچرخه‌سازی، شروع به کار نمود. در سال ۱۹۵۲، ﺍین شرکت نام خود رﺍ ﺍز «صنایع دقیق کیونگ سانگ» به کیا تغییر دﺍد و چندی بعد شروع به ساخت موتورسیکلت، کامیون و خودروی سوﺍری کرد.

به اشتراک بگذارید :