موتورسواری تخیلی با موتورسیکلت کانسپت bmw

این کانسپت رادیکالی دو چرخ که بیشتر شبیه نمونه های حاضر در فیلم های تخیلی است، تصورات بنیادین از یک موتورسیکلت را تغییر داده و گویی آینده را به حال آورده است.

این کانسپت رادیکالی دو چرخ که بیشتر شبیه نمونه های حاضر در فیلم های تخیلی است، تصورات بنیادین از یک موتورسیکلت را تغییر داده و گویی آینده را به حال آورده است.

به اشتراک بگذارید :