تاثیر قریب الوقوع انتخابات آمریکا بر بازار خودرو

با جمع آوری بخش زیادی از صف فروش ایران خودرو، هیجان انتخابات آمریکا تخلیه شد.

81

با جمع آوری بخش زیادی از صف فروش ایران خودرو، هیجان انتخابات آمریکا تخلیه شد.

به اشتراک بگذارید :