برچسب: ارزیابی کیفیت

نمودار کیفیت خودروهای داخلی تا پایان مهر ماه

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش ارزیابی ملی خودروهای ساخت داخل مربوط به مهر ماه را منتشر کرد.