برچسب: بازار روسیه

آخرین راه نجات بازار خودرو در روسیه

کاهش ارزش روبل و افت قیمت نفت، فروش خودرو در روسیه برای چهارمین سال متوالی کاهش یافته است.