برچسب: بام تهران

خودروهای کلاسیک در بام تهران

جشنواره تابستانه خودروهای کلاسیک واقع در بام تهران را به تماشا بنشینیم.