برچسب: توقف تولید اتوبوس

توقف تولید برخی اتوبوس‌ها

تولید اتوبوس اسکانیا شهری شرکت عقاب افشان نیز صد درصد کاهش یافته و از سه دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافته است.