برچسب: دستگاه GPS

توزیع رایگان دستگاه GPS در ایران

این دستگاهها مجهز به گیتهای عیب یاب خودرو است که به صورت دیاگ از راه دور تشخیص و عیب مشخص می‌شود.