برچسب: دوج4دوج 2016

دوج Charger R/T مدل ۲۰۱۶ را به نظاره بنشینیم.

نهایت سرعت این سدان ۱۷۵ کیلومتر بر ساعت است. در حال حاضر قیمت پایه آن ۴۱ هزار و ۹۰ هزار دلار در نظر گرفته شده است.