برچسب: رسوایی فولکس

تقلیل نیرو در سوئیچ فولکس واگن به خودروهای برقی

مدیر منابع انسانی فولکس واگن خاطرنشان کرد اخراج اجباری در کار نخواهد بود. اگرچه سوئیچ به خودروهای برقی حتی بدون رسوایی دیزلی در جریان بوده، اما این بحران ضرورت تغییر رویکرد فولکس واگن را مبرم کرده است.