برچسب: سرعت اتوبوس در ایران

حد مجاز سرعت اتوبوس در ایران

این سقف بالا در حالی در نظر گرفته شده که در سایر کشورهای جهان، قانونگذاران سعی کرده‌اند با کاهش سرعت مجاز اتوبوسها، خطای انسانی به دلیل سرعت زیاد را تا حد امکان کاهش دهند.