برچسب: طرح زوج و فرد

ورژن جدید دور زدن دوربین طرح

برخی از مالکان خودروهای شخصی با استفاده از گل پلاک را مخدوش می‌کنند.

فشار پلیس برای رهایی از شرایط حاد آلودگی

وی با بیان اینکه ساعت اجرای طرح ترافیک نیز تا ساعت۱۹ افزایش یافته است، ادامه داد: برابر این تصمیمات تنها شرط ورود به محدوده زوج و فرد در تهران تا ساعت ۱۹ امروز داشتن مجوز طرح ترافیک است ضمن اینکه فروش روزانه طرح ترافیک نیز متوقف شده است.