برچسب: فولکس گلف اسپرت

رانندگی پشت فرمان گلف ۲۰۱۷

همراه با ما رانندگی پشت فرمان فولکس گلف ۲۰۱۷ تجربه کنید.

همه‌ی مفهومی‌های فولکس واگن

اکثر خودروهای مفهومی هرگز به مرحله تولید نمی‌رسند، اما این مدل‌ها پیش‌نمایش و زبان طراحی خودروهای یک واحد خودروسازی در آینده به شمار می‌آیند و در مواردی می‌توانند روند صنعتی را تغییر دهند. این خودروها زبان آینده طراحی و فناوری خودروسازان محسوب می‌شوند.