برچسب: فیلم تبلیغاتی آئودی

نمایش این آگهی در انگلستان ممنوع است (+فیلم)

این آگهی تبلیغاتی به شکل ویژه قصد دارد تا ترمزهای سرامیک کربنی، موتور تنفس طبیعی و جعبه دنده اس-ترونیک ۷سرعته خودرو را برجسته سازد

نمایش این آگهی در انگلستان ممنوع است (+فیلم)