برچسب: نام پیشنهادی

جایزه برای نام‌گزاری خودروساز ایرانی

آخرین راهی که به نظر رسید این بود که آگهی کنند بهترین نام را هر کس معرفی کند جایزه‌ای هم بدهند و آن کاری که کارخانه کرد تصویب هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی بود