برچسب: ناوگان بهشت زهرا

نوسازی ناوگان بهشت زهرا با تویوتا!!!

۱۵۰ تویوتا حمل متوفی به مجموعه بهشت زهرا(س) اضافه می شود که این کار در جهت بهسازی سامانه حمل و نقل در این مجموعه در دستور کار قرار گرفت.