برچسب: تاکسی پرنده ،سیتی ایرباس

ماشین پرنده ایرباس
خلق رویای ماشین پرنده این بار توسط ایرباس

ایرباس قصد دارد برای حل معضل تراکم و ترافیک در شهرها سامانه حمل و نقل تاکسی های پروازی را خلق کند.