برچسب: رتبه بندی کیفیت خودرو

44
رتبه کیفی ایران در بین خودروسازان چهان

توقع مشتریان داخلی افزایش یافته با این حال خودروسازان نتوانستند به همان نسبت کیفیت خودروهای خود را ارتقاء دهند و همین موضوع دلیل نارضایتی مصرف‌کنندگان از کیفیت خودروهای داخلی است.