برچسب: فولکس واگن کانسپت

33
جذابیت فولکس واگن کانسپت GTE

با این فیلم کوتاه سفری دیگر به نمایشگاه خودرو خواهیم داشت، اما اینبار به سراغ آخرین محصول کانسپت فولکس واگن میرویم.