برچسب: ماشین امریکایی در ایران

87
۳ تانک آمریکایی با پلاک ملی در پارکینگی در تهران.

تانک های آمریکایی در ایران پلاک شدند!