برچسب: 3میلیارد

قابی به ارزش ۳ میلیارد تومان

در تصویر ۲ خودرو لوکس را مشاهده میکنید که ارزشی معادل ۳ میلیارد تومان دارند.