برچسب: ecu

خودکفایی در تولید کامپیوتر خودرو از سال آینده

یکی از پروژه‌های اداره توسعه صنایع نوین ایدرو در خصوص ECU یا همان کامپیوتر خودرو است که قسمت برقی کنترل نیروی محرکه خودرو را تشکیل می‌دهد.